تومان12,000,000

پک جامع آزمون یوس شامل درس های هندسه،ریاضیات،ای کیو(IQ)،منطق عددی و مسئله میباشد